Wat zijn de financiële rapportagevereisten voor non-profitboekhouding?

Wat zijn de financiële rapportagevereisten voor non-profitboekhouding?

Een non-profitorganisatie geeft een enigszins onderscheidende reeks financiële rapporten uit dan de rapporten die worden gegenereerd door een entiteit met winstoogmerk. Een van de rapporten is anders dan non-profitorganisaties. Ook al zijn non-profitbedrijven niet wettelijk verplicht om jaarlijkse financiële verslagen uit te geven. Toch realiseren veel managers van non-profitorganisaties zich de toegevoegde waarde van jaarverslagen voor overheidsfunctionarissen, donateurs en stafmedewerkers. De financiële overzichten zullen de prestaties van de organisatie uitleggen en de doeltreffendheid ervan bij het beheren van haar winsten en verplichtingen. Sommige studenten hebben hulp nodig bij internationale financiële opdrachten. Deze rapporten bieden non-profitorganisaties ook de mogelijkheid om hun manier van presenteren van hun monetaire transacties aan te passen aan deze die worden waargenomen in de for-profitarena.

IRS-formulier 990

IRS-formulier 990. is de belangrijkste financiële openbaarmaking die een non-profitorganisatie zal indienen, althans volgens de nationale overheid. Non-profitorganisaties die een belastingvrije status verkrijgen, gebruiken formulier 990 om rapporten over hun activiteiten, inkomsten en uitgaven te verstrekken aan de Internal Revenue Service. Als belastingvrije entiteiten hoeven non-profitorganisaties geen belastingen te innen voor inkomsten die verband houden met het bereiken van hun doelen. Bij andere evenementen zoals de verkoop van gebak, rommelmarkt en andere activiteiten die niet specifiek verband houden met de behoeften van de fondsenwerver, zijn deze organisaties verantwoordelijk voor ‘niet-gerelateerde vennootschapsbelasting’.

Staatsrapporten

Hoewel de nationale overheid beslist of een liefdadigheidsinstelling een belastingvrijstelling vereist of niet, kennen haar lokale kantoren de entiteit de non-profitstatus toe. Staten verplichten non-profitorganisaties ook om hun liefdadigheidsbijdragen, subsidiebonnen en administratieve uitgaven aan het juiste kantoor bekend te maken. De normen die zijn ontwikkeld door het American Institute of Certified Public Accountants moeten worden nageleefd door deze rapporten (AICPA). Deze standaarden worden ook wel de algemeen overeengekomen grondslagen voor financiële verslaggeving genoemd. Dat zet financiële data om naar een context die bekend is bij finance experts.

Overzicht van functionele kosten

De declaratie van operationele uitgaven, zoals de naam al doet vermoeden, somt uitgaven op per doel, zoals programma-uitgaven, bedrijfskosten en uitgaven voor fondsenwerving. In dit rapport worden ook de kosten per vorm weergegeven, zoals lonen en pensioenen, lease en elektriciteit, enzovoort, en gaan nog een stap verder. Een matrix of tabel is typisch de presentatie. De divisie vertelt de lezers van dit financiële rapport het saldo dat uw non-profitorganisatie heeft bij het ondersteunen van diensten en het behouden van personeel, inclusief auditors, bestuursleden of potentiële concessieverleners. Enerzijds mogen de administratieve lasten niet in grote mate buiten proportie zijn met de programmafinanciering.

Aan de andere kant kan de financiering van de organisatie niet zo laag worden gedrukt dat je geen capabele, geschoolde werknemers kunt aanwerven. Uitgaven kunnen in twee of drie klassen tegelijkertijd in bedrijf zijn. In deze situatie is het noodzakelijk om een ​​relatieve uitsplitsing te evalueren en de kosten proportioneel toe te wijzen aan elke categorie.

Overzicht van de financiële positie

Het budgettaire statusrapport voor een non-profitorganisatie ligt dicht bij de resultatenrekening van een onderneming met winstoogmerk. De balans toont zijn activa, passiva en eigen vermogen (Activa – Passiva = Eigen vermogen) in een bedrijf met winstoogmerk. Het woord ‘nettovermogen’ vervangt ‘eigen vermogen’ voor een non-profitorganisatie, aangezien de beheerders van een non-profitbedrijf geen eigendomsbelang (Activa – Passiva = Nettoactiva) in hun bureau hebben.

Verklaring van activiteiten

Non-profitorganisaties gebruiken een Statement of Operations om het verband tussen inkomsten en uitgaven te illustreren in plaats van de inkomstengegevens van bedrijven met winstoogmerk. De discrepantie tussen omzet en uitgaven weerspiegelt een daling van de nettoactiva van de organisatie. Non-profitentiteiten hebben het recht op verkooptotalen die groter zijn dan hun kosten. Federale en staatsregelgeving verplichten organisaties om deze positieve verbeteringen in de nettoactiva om te buigen naar hun fondsenwervende activiteiten.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht toont een beeld van de inkomsten die binnen een bepaald tijdsbestek in- en uitgaan, of het nu een maand, een kwartaal, een jaar is, of geproduceerd voor een bepaalde periode op afroep. Studenten zoeken ook op internet naar onderwerpen over internationale financiële opdrachten. Op basis van de geldstromen van de non-profitorganisatie bevat de declaratie van kasstromen meestal maximaal 3 delen. Dit geeft het totale vermogen aan voor de meeste non-profitorganisaties uit:

  • Operationele activiteiten: (zoals onbeperkte fondsen ontvangen door fondsenwervende activiteiten of premies in contanten)
  • Investeringsactiviteiten (zoals kosten of winsten die kunnen worden toegeschreven aan de verwerving of verkoop van apparatuur of andere langetermijnactiva)
  • Financieringsactiviteiten (zoals winsten uit de uitgifte of aflossing van obligaties)

Jaarverslag

Non-profitorganisaties bieden ook belangrijke financiële details die niet zijn opgenomen in financiële basisrapporten. Meld u aan voor het jaarverslag dat zal worden gebruikt om de economische stabiliteit van het bedrijf nader over te brengen. Materiaal dat van toepassing is op het jaarverslag kan zijn:

  • Documenten van aanwezigheid voor inzamelingsacties of gemeenschapsactiviteiten, waarbij wordt erkend dat een aanzienlijke aanwezigheid zou kunnen wijzen op potentiële economische ontwikkeling, vooral als er een nieuwe donorpool is opgericht.
  • Financieringslijsten en hun donatiepercentage
  • Het debat over het project of de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, prestaties op het gebied van belangenbehartiging, vrijwillige hulp, enzovoort

Conclusie

Hier in dit artikel hebben we de primaire financiële rapportagevereisten voor non-profit accounting uitgelegd. Het volgen van dit artikel zou u moeten helpen dit concept beter te begrijpen.

Bron: Billy M Harris

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie